Αστικό Δίκαιο

Αναλυτικά οι υπηρεσίες

 

Αστικό Δίκαιο (Zivilrecht/Bürgerliches Recht, Droit civil, civil law) ονομάζεται ο κλάδος του Δικαίου, ο οποίος ρυθμίζει τις διαφορές μεταξύ ιδιωτών ("πολιτών"). Αποτελεί τμήμα του Ιδιωτικού Δικαίου. Είναι ο κλάδος του Δικαίου που αναπτύχθηκε πρώτος και σε αυτόν βασίστηκαν οι υπόλοιποι κλάδοι του ιδιωτικού δικαίου.

Παραθέτουμε αναλυτικά τις υπηρεσίες του γραφείου μας. Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.

 • Αναιρέσεις
 • Υπερχρεωμένα νοικοκυριά (νόμος Κατσέλη)
 • Συνταξιοδοτήσεις
 • Εξωδικαστική επίλυση διαφορών
 • Διαμεσολάβηση
 
 
 • Αφάνεια
 • Σωματεία (σύλλογοι κάθε είδους)
 • Ιδρύματα
 • Επιτροπές εράνων
 • Δικαιοπραξίες
 • Συμβάσεις
 • Αρραβώνες και ποινικές ρήτρες
 • Εκχωρήσεις
 • Ενέχυρα
 • Εντολές
 • Αναδοχές χρεών
 • Δωρεές
 • Αγορές - Πωλήσεις (κινητών και ακίνητων πραγμάτων)
 • Αγοραπωλησίες ακινήτων στην Ελλάδα από ημεδαπούς και αλλοδαπούς
 • Διαχείριση περιουσιών
 • Μισθώσεις - Χρονομισθώσεις (πραγμάτων, κατοικιών, εμπορικές, αγροτεμαχίων)
 • Εισπράξεις χρηματικών απαιτήσεων (μισθώματα, δάνεια κ.λπ.)
 • Συμβάσεις εργασίας - Εργατικές διαφορές (διεκδίκηση δεδουλευμένων, επιδομάτων, δώρων, αποζημιώσεων κ.λπ.)
 • Συμβάσεις έργου
 • Μεσιτείες
 • Δάνεια – Χρησιδάνεια
 • Εγγυήσεις
 • Αδικαιολόγητος πλουτισμός
 • Αδικοπραξίες (διεκδίκηση αποζημιώσεων κάθε είδους)
 • Καταδολίευση δανειστών
 • Τροχαία ατυχήματα
 • Ιατρικά σφάλματα
 • Εργατικά ατυχήματα
 • Αλληλόχρεοι λογαριασμο
 • Αναγνώριση χρέους
 • Αντιπροσώπευση - Πληρεξουσιότητα
 • Παρακαταθήκες
 • Νομή (διατάραξη νομής, αποβολή από τη νομή)
 • Κυριότητα (διατάραξη κυριότητας, αποβολή από την κυριότητα, διεκδικητική αγωγή, αρνητική αγωγή)
 • Συγκυριότητα
 • Οροφοιδιοκτησία - Γειτονικό δίκαιο
 • Οριζόντιες και κάθετες ιδιοκτησίες
 • Χρησικτησίες
 • Πραγματικές δουλείες (δουλεία διόδου, η δουλεία διοχέτευσης ή αποχέτευσης ή άντλησης νερού ή ποτισμού θρεμμάτων του δεσπόζοντος, ή βοσκής ή ξύλευσης, η δουλεία εκπομπής στο δουλεύον του νερού της στέγης του δεσπόζοντος, κλπ)
 • Προσωπικές δουλείες (επικαρπία, οίκηση)
 • Ενέχυρα
 • Υποθήκες - Προσημειώσεις
 • Κατασχέσεις - Πλειστηριασμοί
 • Πολεοδομικές - χωροταξικές υποθέσεις
 • Περιβαλλοντολογικές υποθέσεις
 • Εθνικό Κτηματολόγιο
 • Απαλλοτριώσεις
 • Διανομές
 • Προσύμφωνα - Συμβόλαια
 • Έλεγχοι τίτλων ιδιοκτησίας ακινήτων
 • Μνηστείες (αρραβώνες)
 • Γάμοι (γαμικές - οικογενειακές διαφορές)
 • Σχέσεις των συζύγων από το γάμο (συμβίωση, οικογενειακή στέγη, περιουσιακή αυτοτέλεια, αξίωση συμμετοχής στα αποκτήματα)
 • Διαζύγια (συναινετικά ή με αντιδικία)
 • Διατροφές (διατροφή μεταξύ των συζύγων, διατροφή τέκνων)
 • Σχέσεις γονέων και τέκνων (γονική μέριμνα, επιμέλεια τέκνων, επικοινωνία γονέων με τα τέκνα)
 • Υιοθεσίες (ανηλίκων και ενηλίκων)
 • Επιτροπεία ανηλίκου
 • Αναδοχή ανηλίκου
 • Δικαστική συμπαράσταση
 • Δικαστική επιμέλεια
 • Διοίκηση αλλότριων
 • Κληρονομικές διαφορές
 • Διαθήκες (ιδιόγραφη διαθήκη, δημόσια διαθήκη, μυστική διαθήκη)
 • Εξ αδιαθέτου κληρονομική διαδοχή
 • Νόμιμη μοίρα
 • Μέμψη άστοργης δωρεάς
 • Αποδοχή και αποποίηση κληρονομίας
 • Κληρονομική αναξιότητα
 • Σχολάζουσα κληρονομία
 • Αγωγές περί κλήρου
 • Δικαστική εκκαθάριση της κληρονομίας
 • Κληρονομικό καταπίστευμα
 • Κληρονομητήρια
 • Κληροδοσίες
 • Δωρεές αιτία θανάτου